Vendimet e Qeverisë së RMV-së: Barna për fibrozë cistike, taksa e solidaritetit, Kanioni Matka…

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut mbajti seancën e 122-të të Qeverisë, njofton Portalb.mk.

Gjatë seancës, Qeveria ka shqyrtuar Informatat e Ministrisë së Shëndetësisë për nevojën e sigurimit të mjeteve shtesë financiare për ISHP Klinika Universitare për Sëmundje të Fëmijëve Shkup, për blerjen e terapisë për pacientët me fibrozë cistike. Është vendosur që Ministria e Financave, Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi i Sigurimeve Shëndetësore të mbajnë një takim koordinues, për të paraqitur një propozim-zgjidhje.

Qeveria në seancën e sotme ka miratuar Vendim për dhënien e pëlqimit të Vendimit për zgjerimin e veprimtarisë së Institucionit Shëndetësor Publik Spitali i Përgjithshëm i Qytetit “8 Shtatori” – Shkup për realizimin e kujdesit specialistik-konsultativ dhe spitalor shëndetësor në nivel sekondar në fushën e onkologjisë dhe radioterapisë.

Qeveria me propozim të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka përcaktuar tekstin e Projektligjit për shpalljen e Kanionit të Matkës monument natyre.

“Theksohet se pasuria e vlerave natyrore dhe kulturore e bën Kanionin e Matkës një nga objektet më përfaqësuese të natyrës në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe karakterizohet nga një trashëgimi e jashtëzakonshme natyrore, veçanërisht me habitate dhe specie të rëndësishme kombëtare dhe rëndësi evropiane”, thuhet në kumtesë.

Qëllimi i Projektligjit, siç është paralajmëruar, është mbrojtja e karakteristikave gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike, floristike dhe faunike, të cilat janë të një rëndësie të veçantë për mbrojtjen e natyrës.

Qeveria me propozimin e Ministrisë së Financave nxori konkluzione në disa pika.

Qeveria përcaktoi tekstin e projektligjit për taksën e solidaritetit.

Kontributi i solidaritetit, siç theksohet nga Ministria e Financave, duhet të veprojë si masë rishpërndarëse për të siguruar që kompanitë në fjalë, të cilat kanë realizuar fitime të tepërta për shkak të rrethanave të papritura, të kontribuojnë proporcionalisht në zbutjen e krizës energjetike në tregun e brendshëm.

“Për të korrigjuar deformimin e tregut dhe për të siguruar rishpërndarjen e barrës së pasojave negative të krizës, siç sqarohet nga Ministria e Financave, disa vende të botës kanë prezantuar ose njoftuar se do të fusin të ashtuquajturat ekstra tatim fitimi (Kroacia, Bullgaria, Greqia, Hungaria, Britania e Madhe, Italia, Spanja, Gjermania). Vendosja e kësaj takse ka funksion solidariteti dhe do të sigurojë burime financiare që do të përdoren plotësisht për financimin e Programit për masat për përballimin e krizës”, thonë nga Qeveria.

Është përcaktuar teksti i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për rezervat mallrash, me synim parësor përfshirjen e orizit si produkt me rëndësi të jashtëzakonshme dhe krijimin e kushteve për ruajtjen e tij si rezervë mallrash, në formë orizi. .

Qeveria në seancën e sotme ka përcaktuar tekstin e Propozimit për Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për buxhete.

“Ndryshimet ligjore të propozuara synojnë të fshijnë dispozitën për rritjen e pagave të punonjësve në Ministrinë e Financave me 30 përqind për, siç sqarojnë Ministria e Financave, për disa arsye. Këto janë: pamundësia e përcaktimit të specifikës së detyrave të punës dhe përgjegjësia e veçantë që buron nga vendi i punës, me qëllim të përsosjes së ligjit për buxhetet dhe duke pasur parasysh se Ligji për sistemin e pagave në sektorin publik është në proces miratimi”, thonë nga Qeveria.

Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për Programin e Reformave Ekonomike 2023-2025 dhe shqyrtoi dhe pranoi tekstin e Programit.

“Edhe ky dokument, sipas njoftimit të Ministrisë së Financave, është bërë në përputhje me udhëzimet e dhëna nga KE, ku përveç kuadrit afatmesëm makroekonomik dhe fiskal, përfshihen 19 reforma kryesore strukturore sektoriale për rritjen e konkurrencës. dhe rritjen e ekonomisë. Në Program identifikohen si sfida kryesore për konkurrencën dhe rritjen: forcimi i kapitalit njerëzor për zhvillim gjithëpërfshirës, ​​nxitja e tranzicionit të gjelbër, përmirësimi i konkurrencës së ndërmarrjeve vendase, integrimi i tyre në zinxhirët e vlerës globale dhe formalizimi i ekonomisë”, thonë nga Qeveria.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button