Edhe pak ditë pritet të përfundojnë punimet ndërtimore të deponisë Rusino

Punimet për pastrimin e deponisë Rusino që shpeshherë është theksuar si ndotësi kryesor i mjedisit jetësor në komunat e Pollogut, sipas Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, zbatimi i masave të shpejta u vonua për një kohë të gjatë për shkak të mos lëshimit të pëlqimit si dhe përmbushjes së detyrimit për të shlyer investimin themelues në ndërmarrjen e re publike rajonale dhe se situata në terren kishte ndryshuar. Sipas planit dinamik. Punimet e ndërtimit pritet të mbarojnë për pak ditë, gjegjësisht deri në fund të javës së parë të shtatorit. Ministria e Financave ka paraqitur edhe një kërkesë për hua në vlerë prej 17,370,614 euro, kurse ekspertët teknikë të BERZH-it pritet të mbërrijnë në vend më 14 shtator 2021, me çka do të fillojë ky projekt, shkruan Portalb.mk.

Nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor për Portalb.mk thanë se zbatimi i masave të shpejta u vonua për një kohë të gjatë për shkak të mos lëshimit të pëlqimit, si dhe përmbushjes së detyrimit për të shlyer investimin themelues në ndërmarrjen e re publike rajonale, menaxhimin joadekuat të vendndodhjes ekzistuese nga menaxheri aktual, zbatimi i masave të shpejta mundi të fillojë vetëm pasi ministri Naser Nuredini të lëshoj ​urdhër për fillimin e punimeve.

“Duke marrë parasysh të asaj që u tha më sipër, pas hyrjes në fuqi të urdhrit, u përcaktua se situata në terren ka ndryshuar. Kjo shkaktoi një vonesë tjetër në fillimin e punëve sepse projekti duhej të pësonte ndryshime për shkak të situatës së re në terren. Sidoqoftë, kjo u zgjidh shpejt dhe aktivitetet aktualisht po zhvillohen pa probleme. Sipas inspektimit në vend, punimet ndërtimore për ekzekutimin e masave të shpejta për sanimin e deponisë ndjekin plotësisht planin dinamik. Deri më tani, të gjitha punët përgatitore janë realizuar, është vendosur një peshore makinash për matjen e sasisë së mbeturinave, ndërtimi i argjinaturave dhe ngritja e sistemit për riciklimin e rrjedhjeve është në rrjedhë”, thanë nga MMJPH.

Sipas planit dinamik, punimet e ndërtimit pritet të përfundojnë deri në javën e parë të shtatorit, gjegjësisht edhe shumë pak ditë, ku sipas MMJPH-së rumbullakimi i këtij procesi do të parandalojë përfundimisht degradimin e mjedisit të shkaktuar nga zjarret e pakontrolluara dhe derdhja e rrjedhjes nga mbetjet e depozituara.

Të gjitha komunat i kanë paguar detyrimet e tyre për sa i përket Ndërmarrjes së Përbashkët Publike Rusino/Pollog që do të menaxhojë me mbeturinat. Aktualisht, përgjegjësia për Rusinon është e Komunës së Gostivatit dhe NPK “Komunale ”nga Gostivari.

“Deri në fillimin e funksionimit të ndërmarrjes publike rajonale NPB “Rusino / Pollog” dhe aktiviteteve të projektit për ndërtimin e deponisë Rusino në një deponi standarde me të gjitha masat mbrojtëse shoqëruese sipas ligjit, detyrimi për të operuar me vendndodhjen ekzistuese në Rusino është ende përgjegjësia e Komunës së Gostivarit dhe NPK “Komunale ”nga Gostivari”, thanë nga MMJPH.

Nga Ministria e Mjedisit thanë se Komuna e Gostivarit, përmes NPK “Komunale” nga Gostivari ka obligim që të arkëtojë për çdo ton mbeturina të deponuara në Rusino dhe me ato fonde të mirëmbaj lokacionin, me kushte minimale teknike për mbrojtjen e mjedisit, të parandalojë hyrjen e personave joformal, sigurimin nga zjarri dhe të ngjashme.

Për rajonin e Pollogut, Qeveria e RMV-së ka siguruar fonde shtesë të grantit në vlerë prej 6 milion franga nga Qeveria e Zvicrës.

“Këto fonde do të vazhdojnë procedurën për krijimin e sistemit rajonal të menaxhimit të mbeturinave në rajonin e Pollogut. Këto fonde do të përdoren kryesisht për një fushatë për të rritur ndërgjegjësimin publik të qytetarëve dhe për të forcuar kapacitetin e vetëqeverisjeve lokale për të mirëmbajtur sistemin rajonal të menaxhimit të mbeturinave në rajonin e Pollogut, pastaj të investojnë në një instalim për kompostimin e mbeturinave organike dhe pastrimin e deponive të egra në rajonin e Pollogut”, thanë nga MMJPH.

Ministria e Financave ka paraqitur edhe një kërkesë për hua në vlerë prej 17,370,614. euro, të cilat fonde do të jenë të destinuara edhe për rrumbullakimin e gjithë këtij procesi.

“Këto fonde do të përdoren për ndërtimin e një deponie dhe stacionet e transferimit (7,864,000.00 euro) në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe atë të BE -së, prokurimi i kamionëve dhe kontejnerëve (9,506,614.00 euro). Ekspertët teknikë të BERZH-it do të mbërrijnë në vend më 14 shtator 2021, me çka do të fillojë ky projekt”, shtuan nga MMJPH.

Nga ana tjetër ministri Naser Nuredini për Portalb.mk para dy ditëve tha se në të njëjtën kohë janë në proces në Kuvend me gjashtë ligje të reja për zgjedhjen e problematikës së mbeturinave, ku do të përkrahim selektimin e mbeturinave që mos të përfundojnë në deponi të ndryshme në shtetin tonë.

“Në të njëjtën kohë kemi përkrahje shtesë nga shteti zviceran, kemi edhe një grant tjetër gjashtë milion franga na ofrojnë ata për zhvillimin e sistemit të menaxhimit rajonal. Plus jemi në procesin të marrim një huazim të ri nga BERZH-i 55 milion euro, presim edhe ata të na konfirmojnë atë huazim nga të cilat 17,8 besoj do të investohen në rajonin e Pollogut për rehabilitimin e deponisë Rusino, kamionë të rinj, transfostaciona në komuna të ndryshme dhe kontejnerë për çdo komunë. Kjo është në proces, normalisht nuk ndodh sot nga nesër por në kohën e ardhshme do ta rregullojmë”, tha Nuredini.

Mbeturinat kanë qenë dhe vazhdojnë të mbeten një ndër problemet kryesore për shumicën e vendbanimeve në rajonin e Pollogut për shumë vite me radhë.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button