“Qyteti i gjelbër human” me 15 propozime për uljen e ndotjes së ajrit në Shkup

Nga iniciativa “Qyteti i gjelbër human”, e cila ka edhe këshilltarë në Këshillin e Qytetit të Shkupit, kanë 15 propozime për uljen e ndotjes së ajrit në Shkup. Nga këto, gjashtë masa janë për veprim të menjëhershëm. Në të njëjtën kohë, nga “Qyteti i gjelbër human” fillimisht kërkojnë nga Këshilli i Qytetit të Shkupit që t’i rekomandojë Qeverisë që ta udhëzojë DPHM-në që të fillojë parashikimin e inversioneve të temperaturave në Luginën e Shkupit, transmeton Portalb.mk.

Si propozim për veprim të menjëhershëm, propozojnë publikimin e regjistrit të personave juridikë dhe vendndodhjen e tyre në territorin e qytetit të Shkupit, i cili sipas ligjit duhet të ketë licencë të integruar B për punë, ndërsa gjatë mbikëqyrjes është vërtetuar se nuk e kane .

“E rëndësishme është që ai regjistër të jetë publik, në mënyrë që qytetarët të mund të ndjekin ecurinë e çdo rasti individualisht, sepse nëse një subjekt është përgjegjës për fillimin e procesit të marrjes së lejes së integruar B dhe nuk respekton afatin që i është dhënë, është detyrim t’i ndalohet veprimtaria derisa të sigurojë lejen në përputhje me nenin 96 të Ligjit për Mbikëqyrjen Inspektuese”, thonë nga “Qyteti i gjelbër human”.

Me urgjencë “Qyteti i gjelbër human” kërkon ndalimin e korsive të qarkullimit në bulevardet më të gjera se minimumi sipas nenit 145 paragrafi (2) aliena 2 i Rregullores për plan urbanistik – 3 metra, e cila është e përshtatshme për shpejtësinë e kufizuar në zonat e banuara prej 50 km/h.

“Nëse marrim parasysh bazën e teorisë së trafikut – për çdo 1% rritje të vëllimit të infrastrukturës së trafikut për vetura, proporcionalisht (me 1%) rritet numri i makinave, arrihet në përfundimin e pashmangshëm se sa më shumë dhe sa më të gjera rrugët – aq më shumë makina”, sqaron “Qyteti i gjelbër human” masë që do të çonte në demotivimin e qarkullimit të makinave.

Si propozime për zbatim të menjëhershëm, iniciativa kërkon ndalimin e enëve plastike dhe ambalazheve plastike për një përdorim, si dhe produkteve të ambalazhuara në ambalazhe plastike në blerjet publike të Qytetit të Shkupit; hapësira të reja për parkim të biçikletave dhe konkluzion për parkimin e detyrueshëm të biçikletave për të gjitha objektet e reja, si dhe ndryshime dhe plotësime në planin afatshkurtër aksional për mbrojtjen e ajrit të ambientit në qytetin e Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit me masa që janë në përputhje me njohuritë më të fundit shkencore për burimet e ndotjes në Shkup.

Si masa afatmesme që do të zbatoheshin deri në fund të mandatit (2025) në territorin e qytetit të Shkupit, “Qyteti i gjelbër human” propozon vendosjen e një rrjeti të dendur të stacioneve matëse, edhe atë nga një deri në maksimum 1.500 metra katrorë, duke i dhënë përparësi atyre që do të ishin rreth objekteve dhe kapaciteteve industriale.

Gjithashtu, si masë afatmesme, propozohet rrjet gjithëpërfshirës i ciklit çdo 250 metra, me një hierarki të ngjashme me atë të rrjetit të makinave: rrjeti i ciklit primar me shtigje/korsi me gjerësi minimale më të lartë (2.5 metra në vend të 1.5 metra), një rrjet dytësor me shtigje më të ngushta, rrugë me hapësirë ​​të përbashkët dhe me prioritet për trafikun e biçikletave, por edhe në fund duke prezantuar një sistem biçikletash me qira vetë.

Ndër 15 masat e propozuara nga “Qyteti i gjelbër human” janë hapja e 10 biokomposteve në çdo komunë dhe një punishte për përpunimin e mbetjeve plastike.

Deri në fund të mandatit aktual të udhëheqësisë së qytetit, propozojnë që të gjitha objektet nën juridiksionin e Qytetit të Shkupit të kenë sisteme fotovoltaike dhe të jepen subvencione për punën e sistemeve fotovoltaike për amvisëri individuale. Gjithashtu, “Qyteti i gjelbër human” sugjeron që Qyteti i Shkupit të aplikojë subvencione për fasadat energjetike të objekteve për banim individual dhe si masë e fundit propozohet transporti publik shumë i zhvilluar i ndarë nga pjesa tjetër e trafikut.

Propozimet e “Qytetit të gjelbër human” për uljen e ndotjes së ajrit në Shkup vijnë pasi LSDM paraprakisht propozoi shtatë masat e veta për të luftuar ndotjen e ajrit në kryeqytet dhe kërkoi një seancë urgjente të Këshillit të Qytetit të Shkupit për t’i diskutuar ato.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button