U miratuan ndryshimet ligjore për heqjen e tatimit progresiv dhe tatimit të interesit të kursimeve

Kuvendi i miratoi ndryshimet e Ligjin për tatimin e të ardhurave personale me të cilin nga 1 janari i vitit 2023 vazhdohet me zbatimin e tatimit të sheshtë prej 10 për qind, gjegjësisht hiqet tatimi progresiv dhe shtyhet tatimi i interesit të kursimeve deri në hyrjen e shtetit në Bashkimin Evropian, raporton MIA. Ndryshimet ligjore që u votuan sot, janë pjesë e Konceptit të Reformës Tatimore, që e përgatiti Ministria e Financave, ndërsa duhet të kontribuojë për një drejtësi më të madhe dhe shpërndarje më të drejtë të barrës tatimore, me qëllim të rritjes ekonomike të përshpejtuar dhe të qëndrueshme.

“Qëllimi i ndryshimeve dhe plotësimeve të propozuara të Ligjit për Tatim të të Ardhurave Personale, të cilat sot u miratuan nga Kuvendi, janë pjesë e përcaktimit tonë që të vendosim një sistem tatimor të drejtë, efikas, transparent dhe modern, për të arritur një rritje ekonomike të përshpejtuar, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshme”, thotë ministri i Financave Fatmir Besimi.

Ai shton se ndryshimet në këtë zgjidhje ligjore janë arritur përmes një dialogu dhe procesi gjithëpërfshirës me të gjitha palët e prekura që e ka zbatuar Ministria e Financave dhe se e gjithë reforma bazohet në Strategjinë për Reforma të Sistemit Tatimor dhe ka mbështetjen e Institucioneve Financiare Ndërkombëtare.

“Me Ligji ekzistues ishte parashikuar nga 1 janari i vitit 2023 të zbatohet tatimimi progresiv, i cili paraprakisht ishte shtyrë për një periudhë trevjeçare. Prandaj edhe e hapëm temën dhe në bazë të analizave dhe së bashku me të gjithë faktorët shoqëror përmes diskutimeve të organizuara arritëm në këtë zgjidhje, për heqjen e modelit ekzistues. Në periudhën e ardhshme do të hartohet një model i ri me të cilin do të arrihet qëllimi i synuar”, potencoi ministri.

Nga Ministria e Financave theksojnë se me ndryshimet e pranuara zgjerohet baza tatimore, përmes targetimit të lehtësimeve tatimore dhe lehtësimeve në sistemin ekzistues të tatimit mbi të ardhurat personale, sigurohet drejtësi më të madhe të sistemit tatimor dhe shpërndarje më të drejtë të barrës tatimore bazuar në tatimin mbi të ardhurat personale ndërmjet të ardhurave nga puna dhe të ardhurave nga kapitali, ndërsa si dhe bëhet sqarimi shtesë i dispozitave ekzistuese.

Me tjerash, ndryshimet parashikojnë tatimim të fitimeve kapitale të realizuara nga shitja e letrave me vlerë dhe pjesëve të lëshuara nga fondi investues të fituara nga 1 janari i vitit 2023, ndryshim të konceptit të tatimimit të fitimeve kapitale të realizuara nga shitja e letrave me vlerë dhe pjesët e lëshuara nga fondi investues, në lidhje me periudhën e posedimit, shkallën e tatimimit dhe mënyrën e llogaritjes dhe pagesës së tatimit; përcaktohet dhe rregullohet baza për tatimimin e përfitimeve jomonetare të tatimpaguesve të cilët realizojnë të ardhura mbi këtë bazë, hiqet lehtësimi nga tatimi i premisë së paguar të sigurimit të jetës, premisë së paguar për sigurimin shëndetësor vullnetar dhe kontributit të paguar në një fond pensioni vullnetar për personat e punësuar, përcaktohet trajtimi i një shpenzimi të panjohur të të gjithë shumës së premisë së paguar të sigurimit të jetës për kryerësit e pavarur të veprimtarisë, rregullohet procedura e përjashtimit apo uljes tatimore në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare për shmangien e tatimit të dyfishtë të të ardhurave që i realizon një person fizik i huaj dhe të ngjashme.

Në Kuvend në periudhën e ardhshme duhet të miratohen edhe ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për TVSH-në dhe Ligjit për Tatimin mbi Fitimin, të cilat gjithashtu janë pjesë e Konceptit të Reformës Tatimore.

Ndryshe, në seancën e 108-të të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut u miratuan ndryshimet ligjore në lidhje me tatimet, ndryshime që pritet të zbatohen prej 1 janarit të vitit 2023. Propozimet për këto ndryshime janë paraqitur nga Ministria e Financave në kuadër të reformave për tatim. Në këtë seancë u miratuan ndryshimet në Ligjin për tatimin e të ardhurave personale dhe Ligjin për tatimin e vlerës së shtuar, ndryshime në përputhje me Strategjinë për reforma të sistemit të tatimit (2021-2025), miratuar në vitin 2020.

Në fillim të muajit gusht Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka mbajtur seancën e 67-të ku u miratua edhe propozim-koncepti për reformat tatimore.

Ministria e Financave i propozoi këto draft-koncepte, në përputhje me Strategjinë për reforma në sistemin tatimor (2021-2025), përmes së cilës planifikohet një sistem më efikas, transparent, të drejtë dhe bashkëkohor, duke u bazuar në teknologjinë digjitale dhe inovacione. Në këto reforma planifikohet edhe përfshirja e “tatimit ekologjik”.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button