Aktet nënligjore të sigurojnë transparencën dhe pavarësinë e Agjencisë për media

Qendra për Zhvillim të Mediumeve në mbledhjen e sotme të Këshillit të Agjencisë për shërbime audio dhe audio vizuale, do të prezantoj rekomandimet kyçe të dokumentit për politikën publike: Propozim zgjidhje për rregullativën nënligjore në ingerencë të Agjencionit për shërbime audio dhe audio vizuale.

Qëllimi i këtij dokumenti për politik publike është që të jap propozime dhe rekomandime me çka do të sigurohen, transparenca, efikasiteti dhe pavarësia Agjencisë dhe që duhet të përfshihen në rregulloren e punës të Agjencisë për shërbime mediale audio dhe audio vizuale.

Dokumenti për politik publike përmban shumë rekomandime që kanë të bëjnë aspektet e ndryshme të punës së Agjencisë: Transparenca në punë, emërim dhe shkarkimi i një pjese të funksionarëve të Agjencisë, efikasiteti dhe participimi në sjelljen e akteve nënligjore, precizimi i pavarësisë financiare dhe jo profitabiliteti si dhe sugjestionet për lartësinë e pagesës mujore të anëtarëve të Këshillit të Agjencisë.

Lajme të ngjashme

Back to top button