RMV, u publikuan thirrje për financim të prodhuesve bujqësorë të ushqimeve me origjinë shtazore dhe joshtazore

Sot në ueb-faqen e Ministrisë së Bujqësisë janë publikuar dy thirrje publike për mbështetje financiare për prodhuesit bujqësor të ushqimit : Thirrje për mbështetje financiare për prodhuesit e ushqimit me origjinë shtazore dhe Thirrje për mbështetje financiare për prodhuesit e ushqimeve me origjinë jo-shtazore, transmeton Portalb.mk.

“Lëndë e këtyre thirrjeve publike është realizimi i mjeteve të përcaktuara në përputhje me Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2023 – Subvencione kapitale për ndërmarrje dhe organizata joqeveritare në shumë prej 17.500.000 denarë, të cilat do të përdoren për dhënien e mbështetjes financiare të pakthyeshme për investime në pajisje, asete bazë dhe shërbime që synojnë: realizimin e vlerës së shtuar në prodhimin primar, zhvillimin e produkteve me karakteristika tradicionale dhe rritjen e konkurrencës, si dhe zhvillimin e bizneseve familjare në fushën e prodhimit të ushqimit për kafshë dhe origjine jo shtazore”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Bujqësisë.

Të drejtë pjesmarrjeje në thirrjet publike kanë njësitë bujqësore të regjistruara në Regjistrin e Vetëm të Ekonomive Bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave dhe të regjistruara ose të regjistruara si operatorë me ushqime me origjinë shtazore ose joshtazore, në përputhje me Rregulloren mbi kërkesat për kushtet dhe higjienën për prodhimin dhe vendosjen në treg të ushqimeve me origjinë shtazore ose jo shtazore, të destinuara për furnizim të drejtpërdrejtë.

Afati për paraqitjen e kërkesave për financim është 25 ditë nga dita e publikimit të thirrjes publike në ueb-faqen e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave, gjegjësisht nga data 02.04.2023. Kërkesat që nuk dorëzohen brenda afatit të caktuar nuk do të merren parasysh.

Shuma e mbështetjes financiare sipas këtij programi është deri në 600.000.00 denarë për përdorues pa TVSH për qëllimet e mëposhtme:

  • shpenzimet për blerjen e pajisjeve për prodhimin e ushqimit (përfundimi dhe përpunimi i produkteve bujqësore parësore) deri në 90% dhe/ose
  • shpenzimet për punësimin e një eksperti (teknolog i prodhimit të ushqimit) në masën deri në 10% të shumës totale të shumës së mbështetjes financiare për përdorues.

Mbështetja financiare sipas Programit për financimin e prodhuesve bujqësor të ushqimit për vitin 2023, realizohet me paraqitjen e kërkesës në Ministri për mbështetje financiare të pakthyeshme. Kërkesa dorëzohet në një kopje origjinale në formë të shkruar, e vërtetuar dhe e nënshkruar nga kërkuesi. Një përdorues mund të paraqesë vetëm një kërkesë për dhënie të mbështetjes financiare sipas Programit.

Kërkesa së bashku me dokumentet dorëzohet në zarf të mbyllur me postë në e Ministrisë së Bujqësisë

Të gjitha informacionet e detajuara si dhe dokumentet e shkarkimit për të dyja thirrjet janë në dispozicion këtu dhe këtu.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button