Këshilli Gjyqësor: Apeli ka zgjidhur lëndë tjera, ndërsa atë për Mijallkovin në mënyrë të paarsyeshme e ka mbajtur në sirtar

Rasti “Target-Fortesa”, për të cilin Apeli e rrëzoi aktgjykimin dhe e shpalli të pafajshëm Sasho Mijalkovin, rrezikon të vjetërsohet, ndërsa gjyqtari Enver Bexheti vendosi çështje të reja derisa këtë e mbante në sirtar. Këshilli Gjyqësor vlerëson se pesë gjyqtarët e Apelit nuk e kanë arsyetuar mbajtjen e lëndës në sirtar, ndonëse pretendonin se kanë qenë duke e studiuar atë. Tanja Çaçarova-Ilievska, një nga anëtarët e Këshillit Gjyqësor që shqyrton veprimet e gjyqtarëve, tha se nuk ka arsyetim që Apeli nuk ka marrë vendim për nëntë muaj, transmeton Portalb.mk.

“Grupi i punës konstatoi se nga dita e përfundimit dhe mbajtjes së seancës publike deri në miratimin dhe publikimin e vendimit më 5 dhjetor 2022 ka kaluar një periudhë prej nëntë muajsh. Konsiderojmë se nuk ka arsye të justifikuara që një periudhë kaq e gjatë të kalojë nga përfundimi i seancës publike deri në shpalljen e vendimit. Konsiderojmë se janë krijuar kushte për parashkrimin e mundshëm të kësaj procedure, që përbën shkelje të rëndë, për shkak të mosrespektimit të afateve për marrjen e vendimit. Kemi kërkuar shpjegim nga gjyqtari raportues. Arsyet e kësaj situate janë përmendur si numri i madh i lëndëve, zakonisht lëndë të vështira me interes të lartë publik, të cilat sipas AKMIS-it i janë ndarë gjyqtarit raportues. Është evidente edhe nga regjistri, e kemi kontrolluar. Është i padiskutueshëm fakti që e ka përmbushur normën mujore, por ajo që kemi konstatuar është se nga të gjitha lëndët që i janë caktuar gjykatësit raportues, vetëm “Target-Fortesa” është lëndë e papërfunduar”, tha Tanja Çaçarova-Ilievska, një nga anëtarët e Këshillit Gjyqësor.

Gjyqtari Enver Bexheti i cili dëshiron të bëhet gjyqtar suprem është përgjegjës për lëvizjen e lëndës Target-Fortesa. Këshilli Gjyqësor ka konstatuar se çështjet e reja i zgjidh vetëm nga viti 2022, por jo edhe rastin e përgjimit, aktgjykimi i të cilit është anuluar dhe lënda është në prag të vjetërsimit.

“Pavarësisht se ka një ngarkesë të madhe, ai ka përfunduar lëndët me datë më të re, madje edhe raste të dhëna nga viti 2022. Nga deklarata me shkrim e gjyqtarit raportues, si dhe e kryetarit të këshillit gjykues dhe dy anëtarëve të tjerë, konstatohen këto arsye: kompleksiteti i çështjes, materiali dëshmues që u studiua dhe koha e nevojshme për vlerësimin e çështjes në vendimin e shkalles se pare. Simptomatike është fakti se në të gjitha deklaratat thuhet se “nga dita e mbajtjes së seancës publike deri në marrjen e vendimit anëtarët janë takuar, por nga të dhënat e dorëzuara për rastin konstatuam se nuk ka procesverbal për mbledhje, sërish, të anëtarëve të këshillit gjyqësor. Për këtë arsye kemi konstatuar se nuk ka arsye të justifikuara që një periudhë kaq e gjatë të kalojë nga seanca publike deri në miratimin e vendimit”, shtoi ajo.

Të gjithë gjyqtarët që kanë vendosur për këtë çështje kanë pasur mandat dhe nuk ka pasur gjyqtar në pension në momentin e marrjes së vendimit.

“Nga mbajtja e seancës publike dhe përfundimi i saj deri në marrjen e vendimit ka kaluar një kohë e paarsyeshme e gjatë”, tha Tanja Çaçarova-Ilievska, anëtare e Këshillit Gjyqësor.

Këshilli Gjyqësor, vendimin për vizitë pune e mori në seancë urgjente më 19 dhjetor të vitit të kaluar, pas reagimeve në opinion, pasi Apeli i Shkupit pranoi ankesat e të akuzuarve në rastin “Target-Fortesa” dhe e ktheu në rigjykim në Gjykatën Themelore Penale Shkup rastin e përgjimit masiv dhe shkatërrimit të pajisjeve nga DSK-ja. Në rendin e ditës të seancës së 427-të të Këshillit Gjyqësor, ndër të tjera, është shqyrtimi i Raportit nga vizita e punës në Gjykatën e Apelit të Gostivarit dhe konstatimi i ndërprerjes së funksionit të gjyqtarit për shkak të plotësimit të kushteve për pension pleqërie.

Kujtojmë se Gjykata e Apelit solli vendim skandaloz për shfuqizimin e aktgjykimit për lëndën “Target-Fortesa” në lidhje me aferën e përgjimeve në RMV,

Kryetarja e Këshillit Gjyqësor, Vesna Dameva, ka treguar se Këshilli Gjyqësor nuk mund ta vlerësojë vendimin e Apelit, por mund të konstatojë gjendjen e procedurës.

“Këshilli Gjyqësor do të hetojë rastin konkret në kuadër të kompetencave të tij ligjore dhe do të njoftoheni menjëherë për veprimet e ndërmarra dhe gjendjen e konstatuar faktike. Theksoj se Këshilli Gjyqësor nuk ka kompetencë të rishikojë, gjegjësisht të vlerësojë një vendim gjykate, por ka kompetencë të konstatojë gjendjen e procedurës në aspektin e veprimit të përditësuar dhe nëse vendimi është sjellë nga një gjyqtar të cilit i ka përfunduar mandati për shkak të plotësimit të kushteve për pension pleqërie”, tha Dameva.

Nga ana tjetër Gjykata e Apelit, u arsyetua se Këshilli i Gjykatës së Apelit Shkup aktgjykimin e shkallës së parë e ka anuluar për shkak të shkeljeve materiale të dispozitave të procedurës nga neni 415 paragrafi 1 pika 11 paragrafi 2 dhe paragrafi 3 i Kodit Civil, si dhe shkeljet që gjykata i kushton vëmendje detyrës zyrtare dhe cilat shkelje ndikuan në përcaktimin e drejtë të gjendjes faktike dhe zbatimin e drejtë të së drejtës materiale.

“Sipas detyrës zyrtare, këshilli i Gjykatës së Apelit në Shkup konstatoi se ekziston mospërputhje mes aktgjykimit të shqiptuar dhe asaj që thuhet procesverbalin e përgatitur me shkrim, gjegjësisht në burimin e aktgjykimit nuk ka përshkrim të veprimeve të kundërligjshme për secilin nga të pandehurit. Kjo është veçanërisht e vërtetë pasi aktgjykimi me shkrim duhet t’i përgjigjet plotësisht dënimit të shënuar në procesverbal dhe për këtë arsye shpallja e aktgjykimit duhet të jetë e qartë dhe precize, përkatësisht dënimi i shpallur publikisht i aktgjykimit duhet të përmbajë të gjitha elementet e nevojshme nga neni 408 i Kodit Penal. Një shkelje e tillë thelbësore është e natyrës absolute dhe e bën aktgjykimin të paqartë, të pakuptueshëm dhe të papërshtatshëm për shqyrtim të mëtejshëm. Gjykata ndonëse sipas detyrës zyrtare i kushton rëndësi parashkrimit të ndjekjes penale, duke marrë parasysh arsyet për të cilat është marrë vendimi, nuk ka marrë vendim meritor lidhur me parashkrimin e disa prej veprave penale, të cilat në fakt nuk kanë paraqiten para kësaj gjykate”, thuhet në reagimin e Apelit.

Në “Target-Fortesa”, vendimi është marrë nga Këshilli i Apelit prej pesë anëtarësh me në krye Jani Niça. Gjyqtar raportues ishte Enver Bejeti, ndërsa tre anëtarët e tjerë ishin: Gjoko Ristov, Tanja Mileva dhe Lidija Çaçeva.

Pas një viti e gati dhjetë muaj nga vendimi i Penales, dhe pas rreth nëntë muajsh që nga mbajtja e seancës publike për ankesat në Apel, këshilli pesë anëtarësh më në fund vendosi dhe njoftoi të premten se e anulon aktgjykimin pasi konstatoi se gjykata e shkallës së parë në procedurën “Target-Fortesa” ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të Ligjit për procedurë penale, të cilat janë të natyrës absolute dhe për të cilat kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare.

“Target-Fortesa” është lënda e aferës masive të përgjimeve të paligjshme dhe me aktgjykim të shkallës së parë ish-kreu i DSK-së, Sasho Mijalkov, është dënuar me 12 vjet burg.

Bashkë me të, me katër vjet burg është dënuar edhe ish-ministrja e Punëve të Brendshme, Gordana Jankulloska. Dënime më të larta prej 15 vitesh burg morën dy agjentët e arratisur të kundërzbulimit nga e ashtuquajtura Drejtoria e pestë e DSK-së së atëhershme, Nikolla Boshkovski dhe Goran Grujovski.

Në këtë rast janë akuzuar gjithsej 11 persona, të cilët me aktgjykim të shkallës së parë janë dënuar me gjithsej 55 vjet burgim dhe 10 vite me kusht, i cili tashmë është anuluar nga Apeli.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button