Revizioni: Gjatë vitit 2021 Komuna e Kisella Vodës ka shpenzuar mbi 300 mijë euro për honorare

Komuna e Kisella Vodës në vitin 2021, përmes një agjencie private për punësim, angazhoi persona të cilëve u kishte paguar mbi 300.000 euro (mbi 18 milionë denarë) për kryerjen e detyrave të rregullta të punës, disa prej të cilave, në kundërshtim me ligjin, zgjatën më shumë se dy vjet, thekson Enti Shtetërore për Revizion (EShR), transmeton Portalb.mk.

Auditorët në raportin e tyre mbulojnë periudhën kur kryetar i Komunës së Kisella Vodës ishte Filip Temelkovski, deri më 26 tetor 2021 dhe ky aktual Orce Gjorgjievski, kryetar komune nga 27 tetori 2021.

ESHR përcaktoi se numri i përgjithshëm i personave të punësuar përkohësisht në vitin 2021 ishte 82, që varionte nga 45 në 64 në muaj.

“Personat caktuar nga agjencia private janë angazhuar për kryerjen e punëve të rregullta të parapara me Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës, ndërsa 30 prej tyre janë punësuar në vazhdimësi për një periudhë më të gjatë se dy vjet. Kjo mënyrë e punës nuk është në përputhje me nenin 24 të Ligjit për Agjencitë Private të Punësimit, i cili parasheh se në cilat raste agjencia mund të caktojë një punonjës për të kryer punë të përkohshme dhe të lidhë kontratë, por jo më gjatë se dy vjet, me ose pa ndërprerje”, thuhet në raportin e revizionit.

Më tej, është konstatuar se 29 nga gjithsej personat e angazhuar nuk i kanë plotësuar kushtet e nevojshme arsimore, të përcaktuara në Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës, gjë që nuk është në përputhje me dispozitat e Ligjit për agjencitë private të punësimit, ku thuhet se “kushtet themelore për punën dhe punësimin e punonjësve të agjencisë së përkohshme që duhet të plotësohen për kohëzgjatjen e dërgimit të tyre tek punëdhënësi përfitues janë të njëjtat kushte që do të siguroheshin nëse punëtorët do të punësoheshin drejtpërdrejt nga nga i njëjti punëdhënës, për kryerjen e së njëjtës punë”. Auditorët gjithashtu kanë konstatuar se në disa nga kontratat për punësimin e personave në Agjencinë Private të Punësimit, shuma e pagës bazë nuk është në përputhje me pagën e një nëpunësi civil në atë pozicion.

Gjatë vitit 2022 kjo situatë është tejkaluar, përkatësisht Agjencia për punësim të përkohshëm është informuar me shkresë se është e nevojshme rregullimi i pagave të nëpunësve civilë.

Në raportin e revizionit thuhet gjithashtu se Komuna e Kisella Vodës ka paguar gjithsej 2,7 milionë denarë (44 mijë euro) gjatë vitit 2021, në bazë të kontratave për të drejtën e autorit të lidhura me 23 persona. Sipas auditorëve, këta persona kanë marrë kompensim mujor prej 12 deri në 89 mijë denarë.

Një pjesë e kontratave autoriale të nënshkruara kishin të bënin me detyra pune për punë të sistematizuara rregullisht, si përgatitja e sistematizimit, plani për organizimin e ngjarjeve kulturore, protokolli për ngjarje sportive, takimet me mediat, takimet dhe agjenda e kryetarit…

“Nga raportet e dorëzuara të personave që kanë qenë të angazhuar me kontratë autori, kemi konstatuar se disa prej tyre nuk kanë ndërmarrë asnjë aktivitet në drejtim të krijimit të veprës së autorit në përputhje me kontratat e lidhura (punë profesionale) dhe përcaktimin e përcaktuar në Neni 12 të Ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, përkundrazi, kanë ndërmarrë veprime specifike dhe të përsëritura, siç janë detyrat brenda administratës komunale”, thuhet në raport.

Për përzgjedhjen e këtyre personave, sipas revizorëve, nuk ka pasur kritere të shkruara si në aspektin për nevojën e angazhimit të tyre, ashtu edhe në atë të kualifikimit dhe kompetencat që duhet të zotëronin, ndërsa nuk ekzistonin as kriteret për përcaktimin e masës së tarifave për punën e kryer.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button