Rimbursimi i klientëve të “Eurostandard banka” do të fillojë brenda 20 ditësh, thonë nga fondi për sigurim të depozitave

Depozitat e qytetarëve në “Eurostandard bank” janë të siguruar dhe do të rimbursohen nga fondi i sigurimit të depozitave (FSD), ndërsa pagesa do të fillojë brenda 20 ditësh, pasi banka popullore (BPM) të revokojë licencën për themelimin dhe funksionimin e “eurostandard bank”sha Shkup, njoftuan BPM dhe FSD.

“Depozitat e qytetarëve në ‘Eurostandard bank’ sha Shkup, të cilat janë të siguruara në përputhje me ligjin për fondin e sigurimit të depozitave, do të rimbursohen nga fondi i sigurimit të depozitave (FSD), në shumën deri në 30.000 euro për person. Nga FSD do të rimbursohen depozitat e 99.4% të personave fizikë – depozitues në ‘Eurostandard bank’ sha Shkup do nga FSD. Pagesa nga FSD do të fillojë brenda 20 ditësh, në përputhje me ligjin. Shuma e totale e depozitave të individëve që do të rimbursohen është rreth 4.4 miliardë denarë (me 31 korrik 2020). FSD disponon me sasi të mjaftueshme fondesh dhe pagesa e depozitave do të realizohet me kohë”, thuhet në komunikatë, transmeton SDK.

Në komunikatë thuhet që banka popullore, duke vepruar në përputhje me ligjin për bankat, e revokoi licencën për themelimin dhe funksionimin e “eurostandard bank”. Revokimi i licencës është për shkak të mos përmbushjes së kërkesave minimale ligjore për funksionimin e një banke. Për shkak se bëhet fjalë për bankë e cila ka pas vetëm 1,3% të masës aktive në sistemin bankar, revokimi i licencës nuk ndikon në stabilitetin e sistemit bankar, i cili edhe më tej mbetet i qëndrueshëm dhe mjaft i kapitalizuar.

Pjesëmarrja e ‘Eurostandard bank’ sha Shkup në totalin e aktiveve, depozitave totale dhe kredive totale të sistemit bankar, më 30 qershor 2020 është vetëm 1.3%, 1.7% dhe 1.6%, përkatësisht dhe me atë nuk e vë në dyshim fare stabilitetin e sistemit bankar. Sistemi bankar është dhe mbetet i qëndrueshëm dhe i kapitalizuar mirë, me likuiditet të lartë,” thanë BPM dhe FSD.

sipas BPM, në periudhën e kaluar, për shkak të ekspozimit më të madh të rrezikut, “eurostandard bank” ishte nën mbikëqyrje të intensifikuar të auditimit dhe në terren. Banka popullore vazhdimisht shqiptonte masa me të cilat kërkonte nga “Eurostandard banka” të adresojë dobësitë në operacionet e saj, të zvogëlojë ekspozimin e rrezikut dhe të përmirësojë proceset e administrimit të rrezikut, veçanërisht me rrezikun e kreditimit. me këtë, në mënyrë kryesorja, u shqiptuan masa për të rritur kapitalin e “Eurostandard bank” sha Shkup. Problemet kryesore të “Eurostandard bank” janë një pasqyrim i dobësive të periudhës së kaluar, dhe jo i situatës aktuale.

“Me monitorimin të auditimit, në vitin 2019 në ‘Eurostandard bank’ sha Shkup është konstatuar mungesa e kapitalit (nënkapitalizim) dhe për atë shkak banka popullore ndërmori disa masa e një nga masat kryesore ishte një kërkesë për rikapitalizim të ‘Eurostandard bank’ sha Shkup. Obligimet që janë pranuar për rikapitalizim për vitin 2019 janë përmbushur pjesërisht, por obligimet për rikapitalizim që janë ndërmarrë për gjysmën e parë të vitit 2020 nuk janë përmbushur. Mos përmbushja e obligimeve për rikapitalizim dhe materializim më të shpejtë të rrezikut kreditues e ulën shkallën e përshtatshmërisë së kapitalit të “Eurostandard bank” sha Shkup nën 2%. kështu, në përputhje me ligjin për bankat, “Eurostandard bank” sha Shkup është jo solvente”, thotë BPM dhe njoftoi se për shkak të kësaj, nesër do të paraqesë propozim në gjykatën kompetente për hapjen e një procedure falimentimi në “Eurostandard bank” dhe se me hapjen e falimentimit pritet mbledhja e shpejtë dhe efikase e kërkesave të kreditorëve.

FSD përmes një komunikate të posaçme në media, në ueb faqen e saj dhe në media do të informojë depozituesit për datën e fillimit të pagesës së depozitave dhe rimbursim të depozitave, për bankën që do të realizojë pagesat, përkatësisht bankat që do të realizojnë pagesat përmes cilës/cilave do të bëhet pagesa e depozitat e siguruara dhe mënyra e ngritjes së certifikatave për pronësi të depozitave.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button